Bridge Community Health Clinic

Bridge Community Health Clinic Lus Cog Tseg

Peb ntseeg tias txhua tu tib neeg yuav tsum tau txais kev kho mob thiab kho hniav kom zoo tshaj plaws txawm tias nej tsis muaj kev pab cuam them nqi kho mob , kho hniav los nej yeej tsim nyog yuav tau txais kev kho kom zoo tshaj.

Peb muaj kev pab cuam los ntawm sliding fee scale rau peb cov neeg kuaj mob uas tsis muaj lwm yam insurane. Peb txais tshua yam insurance uas them nqi kho mob xws li Medicaid, Medicare,los yog lwm yam ntawv kho mob hauv tsoom fwv tuaj.

Peb cov neeg ua hauj lwm zwm thiab cog kev phooj ywg rau peb cov neeg tuaj kho mob thiab nws tsev neeg tag nrho, vim nej tsim nyog tau txais qhov kev kho mob zoo thiab tus nqi uas nej yuav them taus los ntawm qhov chaw ua hauj lwm thiab kev pab.

Sij hawm tos txais.
Lus tham txog
Bridge Community Health Clinic uas yog lub chaw kho mob thiab kho hniv uas zoo tshaj thiab tsim nyog tus  nqi uas koj yuav them taus.
Kev ua hauj lwm.
Kev kho mob thiab kho hniav rau txhua tus thiab txhua hom hnub nyoog
Kev kho menyuam yaus
Kuaj poj niam cev xeeb tub
Kev pab cuab txo nqi yuav tshuaj
Xwm ceev xws li mob hniav heev cia li tuaj tsis teem caij li, sij hawm 8:00 teev txog 3:00 teev ntawm chaw kho mob, nyob nroog Wausau

Learn More about Health Insurance Market Place

Copyright © 2013. Bridge Community Health Clinic. E-mail Us | site by Digital Dialogue, Inc

Any/all health information on this website does not substitute for a consultation or visit with your healthcare provider.