Bridge Community Health Clinic

Contact Info/Hours

Thov hu ua ntej teem sij hawm.
Wausau kuaj mob thiab kho mob nyuaj siab Clinic
Monday  8:00 teev sawv ntxov txog 5:00 teev tsaus ntuj
Tuesday 8:00 teev sawv ntxov txog 7:00 teev tsaus ntuj
Wednesday 8:00 teev sawv ntxov txog 5:00 teev tsaus ntuj
Thursday 8:00 teev sawv ntxov txog 5:00 teev tsaus ntuj
Friday 8:00 teev sawv ntxov txog 5:00 teev tsaus ntuj
Wausau chaw kuaj kaus hniav
Monday 7:30  sawv ntxov txog 5:00 tsaus ntuj
Tuesday 7:30 sawv ntxov txog 7:00 tsaus ntuj 
Wednesday 7:30 sawv ntxov txog 5:00 tsaus ntuj
Thursday 7:30 sawv ntxov txog 5:00 tsaus ntuj
Friday 7:30 sawv ntxov txog 5:00 tsaus ntuj
Yog mob hniav heev xav ntsib saiv ces cia li tuaj tsis teem caij li tuaj thaum 8:00 teev sawv ntxov txog 3:00 tsaus ntuj rau ntawm chaw kuaj hniav nroog Wausau.
Chaw kuaj hniav nyob Antigo
Monday txog Friday yog 8:00 teev sawv ntxov txog 5:00 teev tsaus ntuj
Chaw kuaj hniav nyob rau Merrill
Tuesday txog Friday 8:00 teev sawv ntxov txog 5:00 teev tsaus ntuj
Chaw kuaj hniav nyob NTC
Monday 8:00 teev sawv ntxov txog 4:00 teev  tsaus ntuj
Bridge Clinic kaw rau hnub caiv tsis ua hauj lwm yog raws li nram no
Memorial Day, July 4th, Labor Day, Thanksgiving, Christmas, New Years Day .

cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry

Copyright © 2013. Bridge Community Health Clinic. E-mail Us | site by Digital Dialogue, Inc

Any/all health information on this website does not substitute for a consultation or visit with your healthcare provider.