Bridge Community Health Clinic

KEV UA HAUJ LWM

KEV UA HAUJ LWM
Kev ua hauj lwm ntawm peb muaj xws li
Kev kho mob thiab kho hniav rau txhua hom hnub nyoog
Kws kho mob nyuaj siab los yog tham txog kev chim, kev ntxhov siab
Kws kho mob menyuam mos thiab cov tsis tau muaj hnub nyoog 18 xyoo
Kuaj poj niam cev xeeb tub
Kuaj ntshav ,thiab yees duab tsaus
Kev pab cuam them nqi tshuaj
Kev pab cuam them nqi tsheb thaum koj  tuaj ntsib kws kho mob
Muaj tus txhais lus hmoob, lus nplog thiab lus mev
Tus neeg saib xyuas ,kev ua hauj lwm
Tus kws kho mob, uas thaum muaj mob nyhav los hu tau hmo ntuj thiab hnub so hauj lwm
Tus qhia txog kev noj haus rau cov mob ntshav siab, ntshav qab zib thiab poj niam cev xeeb tub 
COV SAIB XYUAS KEV MOB NKEEG TSHWJ XEEB TSHAJ UAS PEB MUAJ :
Tus saib xyuas kom zoo rau cov poj niam cev xeeb tub thiab mob ntshav qab zib, lawv xav tau kev pab li cas lawv yuav tsum tau ua raws li qhov hom phiaj kws kho mob qhia los yog lub hom phiaj lawm yav tom ntej .
Cov kws kho mob uas taug txog keeb kwm kho mob thiab kho hniav uas hais txog kev cai dab qhuas thiab kev ntseeg ntawm tib neeg li caj ces.
Sliding Fee Scale cov neeg tuaj kho mob tsis muaj ntaub ntawv them nqi thiab tsis ua hauj lwm, peb tus neeg saib xyuas nuj nqi mam pab koj ua ntaub ntawv seb koj tsim nyog tau txais kev pab li cas, thiab txo koj cov nqi kom tsawg mentsis .
Medicaid Enrollment Assistance, Peb muaj tus pab koj ua ntaub ntawv xa mus thov Medicaid rau ntawm qhov thov Medicaid pab them nqi kho mob
Badger Care Peb muaj tus neeg pab koj ua ntaub ntawv mus thov badger care paub rau koj thiab

Copyright © 2013. Bridge Community Health Clinic. E-mail Us | site by Digital Dialogue, Inc

Any/all health information on this website does not substitute for a consultation or visit with your healthcare provider.