Bridge Community Health Clinic

Teem sij hawm

Yog yuav teem sij hawm no hu rau 715-848-4884 hnub ua hauj lwm sij hawm nruab nrab 8:00 teev sawv ntxov  txog 5:00 teev tsaus ntuj, thov qhia rau tus teem sij hawm paub tias koj mob li cas thiab xav kuaj dab tsi, peb thiaj paub teem caij kom txaus rau koj nrog kws kho mob tham , cov neeg mob tuaj tshiab uas yog tuaj thawj zaug thov tuaj ua ntej 15 feeb yog tuaj ua cov ntaub ntawv thiab qhia txog koj tus kheej yav tas los rau hauv cov ntaub ntawv es kws kho mob thiaj paub pab koj.
 

cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry

Copyright © 2013. Bridge Community Health Clinic. E-mail Us | site by Digital Dialogue, Inc

Any/all health information on this website does not substitute for a consultation or visit with your healthcare provider.