Bridge Community Health Clinic

Ntawv

Ua raws li qhia no mus rau ntawm Bridge Clinic Twitter page yog koj  mus rau Bridge Clinic twitter page ces koj yeej pom ntaub ntawv tshiab, kev ua hauj lwm, thiab kev kawm
Peb muaj koom haum facebook nyob rau web site  nej ho qhib mus saib thiab cog kev phooj ywg rau tag nrho cov phooj ywg nyob hauv facebook thiab.

Wausau zej zog sawv daws lub vaj zaub
Txoj hauj lwm ua vaj zaub yuav pib lub 11 hli tim 1 xyoo 2010
Peb yuav pib cog vaj zaub rau lub zej zog, rau lub caij ntuj tshiab uas nplooj ntoos hlav xyoo 2011 no. Qhov hom phiaj no yog yuav coj los ua ib qho kev kawm thiab qhia txog kev noj kev haus kom zoo thiab pab tau rau tib neeg lub cev rau ntawm Bridge Clinic cov neeg tuaj kuaj mob xav tuaj ua vaj zaub cog qee yam txiv, cog tshuaj ntsuab thiab cog paj thiab yuav qhia txog kev noj haus kom zoo kom txhob muaj mob. Lub vaj zaub no yuav muab faib rau cov yim neeg los yog koj tus kheej uas yog cov xav nrog peb ua vaj zaub thiab kawm ua zaub noj seb yuav ua li cas thiaj li siav sai ib pluas noj kom zoo rau tsev neeg, yuav qhia rau ib tsoom neeg thiab cov menyuam kawm ntawv nyob rau tom tsev kawm ntawv.
Bridge Clinic lub vaj zaub nyob ua ke ntawm kev 2nd thiab txuas kiag ntawm Bridge Community Health Clinic.
Lub zaim muag ntawm Bridge Community lub vaj zaub no yog tes hauj lwm yuav nthuav kom dav thiab pab kom ib tsoom neeg nyob rau lub zej zog tau txais kev noj haus zoo los ntawm kev cog zaub thiab khoom noj los ntawm yus tus kheej rau yus tsev neeg tau noj yam zoo, thiaj tsis muaj mob. Cov neeg nyob ib cheeb tsam ze no los yeej tuaj nrog peb cog zaub ua ke tau.
Cov Advisory Board lawv twb muaj qhov hom phiaj rau Bridge Clinic lub vaj zaub hais tias yuav qhib rau lub caij nplooj ntoos hlav uas yog lub caij ntuj sov xyoo 2011 no. Yog koj xav tuaj koom tes pab cog zaub ntawm Bridge Clinic no thov hu rau Bridge Clinic Americorp qhov chaw rau npe yog Tanya Curran ntawm tus xov tooj (715)297-0317 peb tos ntsoov ntsib nej sawv daws  rau ntawm vaj zaub, mus txog thaum qoob siav kom tau noj thiab yog yam pab kom zoo rau sawv daws lub cev. 

cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry

Copyright © 2013. Bridge Community Health Clinic. E-mail Us | site by Digital Dialogue, Inc

Any/all health information on this website does not substitute for a consultation or visit with your healthcare provider.